§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę

2. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:

a) Usługodawca – Ideaware Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Witnicy przy ulicy Sikorskiego 4a/2, NIP 5993233277, KRS 0000746484.

b) Regulamin – niniejszy dokument.

c) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem sitely.pl

d) Aplikacja – (proszę wpisać aplikację przez jaką będzie tworzony Landing page z krótkim opisem)

e) Landing page – strona internetowa stworzona przez Użytkownika poprzez Aplikację,

f) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie

g) Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie,

h) Użytkownik – Osoba fizyczna albo Firma,

i) Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług

j) Właściciel/Administrator Konta – Użytkownik zarządzający Kontem,

k) Oprogramowanie – system informatyczny w oparciu, o który działa Serwis,

l) Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Serwisie i Aplikacji, plików cookies,

m) Profil – założone konto za pomocą którego Użytkownik korzysta z funkcjonalnści.

n) Cennik – zestawienie cen za świadczenie Usługi.

o) Okres Rozliczeniowy – okres, będący podstawą rozliczania Usługi,

p) Płatność – opłata za korzystanie z Usługi naliczana zgodnie z Regulaminem

q) Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny operator niezależny od Usługodawcy, za pośrednictwem którego dokonywana jest Opłata.

§ 2 Wymagania techniczne

1. Do prawidłowego działania Serwisu wymagana jest przeglądarka sieci internet (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.

2. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczona jest Użytkownikowi po zalogowaniu się poprzez zakładkę pomoc lub wysłaniu wiadomości na adres e-mail: pomoc@sitely.pl bądź kontakt telefoniczny pod numerem: +48 61 666 03 14. Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

§ 3 Rejestracja i logowanie

1. Rejestracja i późniejsze logowanie możliwe jest poprzez podanie adresu e-mail (Login), Hasła, Adresu Strony oraz Imienia.

2. Po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i opłaceniu wybranej opcji Usługi możliwe jest korzystanie z Usługi.

3. Użytkownik jest zobowiązany, w toku Rejestracji, do podania prawdziwych danych, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym.

4. Loginem w Serwisie jest adres e-mail podany na etapie Rejestracji.

§ 4 Zakres i rodzaj świadczonej Usługi

1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:

a) Publikowanie treści cyfrowych,

b) udostępnia wyszukiwarkę odpowiednich pakietów w zależności od potrzeb Użytkownika w zakresie tworzenia stron internetowych i skrzynek e-mailowych,

c) tworzenia stron www na subdomenach domeny sitely.pl.

2. Użytkownik samodzielnie dodaje własne materiały, które widoczne są na Landing page – np. logo, filmiki, opisy czy zdjęcia.

3. Użytkownik może zintegrować swoje Konto z wybranymi usługami zewnętrznych firm (za zgodą podmiotu zewnętrznego)

§ 5 Czas trwania Umowy

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację w Serwisie.

2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń.

3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik:

a) potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych;

b) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie.

5. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Usługodawca przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.

6. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas wykupu danej usługi.

7. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.

8. Rejestracja nowego Konta lub przejęcie istniejącego Profilu wymaga wypełnienia formularza i przekazaniu Usługodawcy informacji potrzebnych do uzupełnienia profilu. Użytkownik może zostać poproszony o weryfikację informacji. Brak przekazania powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości utworzenia lub przejęcia Konta.

9. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

10. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się w związku z zawartą umową. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.

11. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.

12. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

13. Zabrania się korzystania z Kont i Profili należących do osób trzecich.

14. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług nie powoduje usunięcia Profilu oraz danych na nich zamieszczonych, w tym danych osobowych.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§ 6 Płatności

1. Sposób rozliczania określa Cennik.

2. Płatność za Usługę pobierana jest zgodnie z wybranym Okresem Rozliczeniowym.

3. Płatność dokonywana jest każdorazowo z góry na cały Okres Rozliczeniowy.

4. Jeżeli Użytkownik zaprzestanie Płatności, Usługa przestaje być aktywna a Konto zostanie zawieszone do czasu uregulowania kolejnej Płatności. Konto ulega skasowaniu po okresie 30 dni.

5. Zakup Usługi odbywa się poprzez Aplikację.

6. Płatności pobierane są cyklicznie przez Zewnętrzny Kanał Płatności.

§ 7 Usługi dodatkowe

1. Usługodawca posiada w swojej ofercie usługi dodatkowe, które realizowane są na podstawie odrębnych regulaminów.

§ 8 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zarządza swoim Kontem (edytowania danych), wybierania odpowiednich pakietów względem landing page, korzystania z Serwisu.

2. Użytkownik zobowiązuje się posługiwać materiałami, danymi osobowymi odpowiednio treściami cyfrowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się nimi.

§ 9 Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca nie ingeruje w Konto i Profil Użytkownika i zgromadzone na nim informacje oraz dane.

2. Usługodawca zapewnia świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerwany.

3. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu z przyczyn technicznych.

4. Usługodawca ma prawo podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 10 Odpowiedzialność

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkownikóworaz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacjimateriałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.

3. Użytkownik, ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną działaniem w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

5. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

7. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

§ 11 Reklamacje

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

2. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: pomoc@sitely.pl.

3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

5. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§ 12 Usunięcie Konta

1. Właściciel Konta może usuwać Konta oraz Użytkowników w dowolnym czasie.

2. Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika w przypadku nieuiszczenia opłaty.

§ 13 Prawa własności intelektualnej

1. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy i osób trzecich.

2. Użytkownik dodając materiał za pośrednictwem serwisu, udziela na dany materiał niewyłącznej licencji Usługodawcy, na czas trwania Umowy, na następujących polach eksploatacji niezbędnych do świadczenia Usługi poprzez wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego, w tym serwerów systemów teleinformatycznych; trwałe, czasowe utrwalanie, zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników i osoby trzecie.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.

2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.

3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.