§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Usługodawca (administrator danych) - Ideaware Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Witnicy przy ulicy Sikorskiego 4a/2 NIP 5993233277 KRS 0000746484.

2. Usługodawca przetwarza dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, nip, dane adresowe (ulica i numer budynku, kod pocztowy, miasto), adres IP .

3. Usługodawca nie jest administratorem danych Twoich Leadów.

4. Usługodawca jest administratorem osób zapisanych na newsletter.

5. Dane osobowe przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.

6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@sitely.pl

8. Dostęp do Aplikacji można uzyskać logując się na swoje Konto, w tym je aktualizować, usunąć oraz przenieść poprzez eksport danych zapisanych w Aplikacji.

9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

10. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek rozwiązania Umowy; cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

12. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

13. Usługodawca pseudonimizuje, szyfruje dane oraz wprowadził kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

14. Usługodawca ma wdrożoną procedurę tworzenia kopii zapasowych (tzw. backup).

15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 2 Usługodawca jako Przetwarzający.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. W przypadku przeprowadzania kampanii marketingowej i zbierania za pomocą Landing Page danych osobowych (Leadów), Użytkownik zobowiązany jest uzyskać stosowną zgodę w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz spełnić obowiązki informacyjne przewidziane prawem, w tym zawrzeć umowę powierzenia z Usługodawcą. W odniesieniu do tych danych osobowych, Właściciel Konta jest administratorem danych i odpowiada za ich przetwarzanie i upoważnia innych Użytkowników w obrębie jego Konta do przetwarzania danych. Usługodawca jest wyłącznie co do tych danych osobowych przetwarzającym działającym w imieniu i na rzecz Właściciela Konta w ramach dostarczania systemu teleinformatycznego.

2. Użytkownik powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji obsługi Aplikacji oraz wsparcia technicznego i w tym zakresie możliwy jest dostęp do danych lub tworzenie kopii zapasowych przez Usługodawcę.

3. Powierzenie udzielone jest na czas trwania Umowy, zgodnie z Regulaminem. Po zakończeniu powierzenia, Usługodawca w terminie do 3 miesięcy usuwa powierzone dane osobowe.

4. Kategorie danych objętych powierzeniem obejmuje dane potencjalnych klientów w zakresie wprowadzonym do Aplikacji przez Użytkownika.

5. Usługodawca może podpowierzyć dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi teleinformatycznej lub przechowywania danych na serwerze. Podpowierzenie odbywa się do podmiotów zintegrowanych przez Użytkownika (wyboru dokonuje Użytkownik bezpośrednio w Aplikacji) oraz do współpracowników Usługodawcy zapewniających wsparcie IT.

6. Usługodawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

7. Usługodawca zobowiązuje się, że przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika (zgodnie z działaniami w Aplikacji) dotyczy to też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,

8. Usługodawca podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, i przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

9. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Usługodawca usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, które dotyczą kategorii osób jak zostało określone powyżej. Usługodawca ma prawo zachować rodzaje wykonywanych operacji – dane osobowe podlegają anonimizacji w takim wypadku.

10. Usługodawca będzie udostępniać Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Użytkownikowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji poprzez zadawanie zapytań,

11. Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkownika, o naruszeniu RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego, o ochronie danych, z uwagi na siedzibę Usługodawcy,

12. Usługodawca przez czas trwania Umowy, w ramach swojej organizacji, będzie przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych (RODO oraz przepisami państwa członkowskiego z uwagi na swoją siedzibę), w tym między innymi przetwarzać je będzie poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, będzie prowadził ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych i zobowiązuje ich do zachowania tajemnicy.

§ 4 Cookies

1. Usługodawca korzysta z cookies do logowania Użytkowników do Konta w Aplikacji. Ponadto używa cookies zwierających session ID do monitorowania odwiedzin oraz rozpoznawania osób odwiedzających każdy Landing page stworzony i opublikowany przez Użytkownika. Użytkownik powinien uwzględnić tę informację tworząc własny dokument polityki prywatności zamieszczony na Landing page.

2. Serwis, Aplikacja i każdy Landing page korzysta z cookies. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania Serwisu, Aplikacji albo każdego Landing Page.

3. Każda osoba przeglądająca Serwis, Aplikację albo każdy Landing Page powinna poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies.

4. Użytkownik otrzymuje Notyfikacje o ważnych informacjach od dot. funkcjonowania Aplikacji.

§ 5 Newsletter

1. Użytkownik zapisany na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z newslettera.

2. Newsletter wysyłany jest e-mailem.